2020. december 29., kedd 11:51

Felhasználási feltételek

Felhasználási Feltételek

https://mikroelektron.huhttps://www.mikroelektron.huhttp://mikroelektron.huhttp://www.mikroelektron.hu

Jelen Felhasználási Feltételek tartalmazza a https://mikroelektron.huhttps://www.mikroelektron.huhttp://mikroelektron.huhttp://www.mikroelektron.hu (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybe vevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.
Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik.
A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Felhasználási Feltételek nem tartalmaz, Szolgáltató ügyfélszolgálatán érhetők el.
Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. A SZOLGÁLTATÓ

Név: MIKROELEKTRON BT.
Székhely: 1117 Budapest, Bercsényi u. 32/a. 
Képviselők neve: Mészáros Ádám, Mészáros András, Mészáros Andrásné
Nyilvántartási szám: 01-06-013117
Adószám: 28072616-2-43
VIES – Uniós adószám: HU28072616
Számlavezető pénzintézet: OTP BANK NYRT. BUDAPESTI RÉGIÓ, XI. KERÜLETI FIÓK (1117 BUDAPEST, OKTÓBER HUSZONHARMADIKA utca 8-10.)
Pénzforgalmi jelzőszám: 11711041-20415200-00000000
Telefonszám: +36-1-209-25-42
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


2. HONLAPON FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG
A Honlap célja online keresekedelem - Audio-, videoberendezés kiskereskedelme
továbbiakban együttesen: Szolgáltatás.

3. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
3.1 Igénybevétel feltételei
3.1.1 A Honlap tartalmának jelentős része elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek.
3.1.2 Tilos bármilyen rendszer vagy megoldás használata, amely a Honlap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Honlap vagy az azon keresztül nyújtott bármely szolgáltatás működtetését.
3.1.3 Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.
3.1.4 Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó a 3. pontban foglaltakat megszegi, vagy a szolgáltatást visszaélésszerűen használja, a Felhasználó szolgáltatáshoz történő hozzáférését előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül ideiglenesen vagy végérvényesen korlátozza, regisztrációját az összes kapcsolódó adattal együtt felfüggessze, vagy törölje.
3.2 Felelősség
3.2.1 A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
3.2.2 Sem Szolgáltató, sem alkalmazottai, sem megbízottja nem vállal felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek a Honlapra történő belépésből vagy annak használatából esetlegesen ered. Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. E pont alól kivételt képeznek a 4. pontban megjelöltek, melynek szabályai a hivatkozott pont, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok szerint érvényesülnek.
3.2.3 Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
3.2.4 A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
3.2.5 A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
3.2.6 Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő működési, illetve tartalmi hibákért vagy hiányosságokért, nem vállal továbbá felelősséget a hibás adatok megadásából eredő esetleges hibákért.
3.2.7 Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.
3.2.8 Amennyiben Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
3.3 Szerzői jogok
3.3.1 A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
3.3.2 Szolgáltató valamennyi, a Honlapon szereplő védjegy (márkanév, logó stb.) használatára jogosult. A regisztráció, a Honlap használata, illetve a 3. pont egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.
3.3.3 A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. Felhasználó jogosult a Honlapot tanulmányozni, arról nyomtatással, lemezre történő letöltéssel és más személy részére történő továbbítással kivonatos másolatot készíteni, azonban minden felhasználás kapcsán feltüntetve a Szolgáltató nevét és elérhetőségét. Tilos a Honlap bármely részének másolatát értékesíteni vagy továbbítani kereskedelmi haszonért, tilos továbbá a Honlap bármely részének megváltoztatása vagy bármely más műbe, publikációba, Honlapba építése, akár elektronikus, akár hagyományos formában. Az itt leírtakon kívül a Szolgáltató semmilyen egyéb felhatalmazást, jogot nem biztosít Felhasználó részére a Honlappal, a Honlapon elérhető tartalmakkal kapcsolatban.
3.4 Egyéb rendelkezések
3.4.1 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domain név alá helyezze át.

4. SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE
4.1 Általános rendelkezések
4.1.1 Szolgáltató a Honlapon elérhető szolgáltatásokat az adott szolgáltatásra vonatkozó Szerződési Feltételekben, valamint a felek között létrejövő egyedi megrendelésben foglaltak szerint nyújtja.
4.2 Regisztrációhoz fűződő általános rendelkezések
4.2.1 A Honlapon elérhető szolgáltatás igénybevételének feltétele az érvényes regisztráció.
4.2.2 Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.
4.2.3 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje azon felhasználók regisztrációját, akik megítélése szerint bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével, vagy más személyes adatával, illetve jogával visszaélnek, így különösen ha tudomása szerint az érintett felhasználói név védjegy- vagy más típusú oltalom alatt áll, más személy jogos érdekét sérti, trágár, vagy obszcén szó, rasszista, vallási, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozást gyalázó, vagy sértő, burkolt, vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.
4.2.4 A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Felhasználó felelős.
4.2.5 Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. Felhasználó felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.
4.2.6 Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.
4.3 Szolgáltatás megrendelése és regisztráció
4.3.1 Felhasználó a Honlap Belépés majd Regisztráció hivatkozásainak használatával a megjelenő űrlap valós adatokkal történő kitöltésével regisztrál, majd sikeres regisztrációt követően belép a Honlapra.
4.3.2 A Felhasználó a Honlapra történő bejelentkezést követően, a Profilom hivatkozással kitölti a valós adatokkal a hiányzó adatokat és menti azokat.
4.3.3 A Felhasználó a Honlap menürendszerének segítségével kiválasztja a kívánt szolgáltatást, kívánt fizetési móddal és a Megrendelem gombra kattintva, megtekinti a termék paramétereit.
4.3.4 Készpénz
4.3.4.1 A Felhasználó a Kosár oldalra navigál a "Kosaram" vagy a "Kosár tartalmának megjelenítése" lehetőségek egyikére kattintva.
4.3.4.2 A termékek fizetése utánvéttel a futárszolgálat munkatársának történik, illetve lehetőség van üzletünkben személyes áruátvételre (Mikroelektron Bt. - 1117 Budapest, Bercsényi u. 32/a.), fizetni itt is csak készpénzzel lehetséges. Terminál jelenleg nem áll rendelkezésre.
4.3.5 Átutalás/előreutalás
4.3.5.1 Lehetősége van a termékeket előreutalással – előzetes banki átutalással- kifizetni. Ebben az esetben, ha a terméket személyesen veszi át üzletünkben, akkor szállítási költséget természetesen nem számítunk fel, ha futárszolgálattal kéri a termékek kézbesítését, ebben az esetben 1290,-Ft szállítási költséget számítunk fel. A megrendelt termékek kiegyenlítése díjbekérő alapján történik, a számlát a termékek kézhezvételekor kapja meg a Felhasználó.
4.3.6 Felhasználó a Regisztrációs és Megrendelő Felületen adhatja meg a kívánt fizetési módot. Felhasználó hozzájárul, hogy Szolgáltató a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően papír alapú számlát állítson ki termékek kézhezvételekor kap meg Felhasználó.
4.3.7 Az érvényes regisztráció, illetve szolgáltatás rendelés feltétele a Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi Nyilatkozat elolvasása, valamint elfogadása. A Regisztráció véglegesítésével Felhasználó kijelenti, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot elolvasta, tartalmát megértette, azt érvényesen elfogadja, az általa adott adatainak kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.
4.3.8 A regisztrációs folyamatot Felhasználó az összegző felületen található Regisztrálás hivatkozásra kattintva zárja le, és erősíti meg.
4.3.9 A szolgáltatás megrendelési folyamatot Felhasználó az összegző felületen található választott fizetésre hivatkozásra kattintással, emelt díjas SMS fizetés esetén a Rendelés befejezése hivatkozásra kattintással zárja le, és erősíti meg, amely szerződéses ajánlatnak minősül.
4.3.10 A regisztráció és szolgáltatás megrendelés megtörténtét követően Szolgáltató Felhasználó által megadott email címre visszaigazolást küld, amelyben tájékoztatja Felhasználót a regisztrációs folyamat, valamint a megrendelés sikerességéről. Sikeres regisztrációt követően Felhasználó bejelentkezhet a Honlapon Belépés oldalán keresztül, ezt követően pedig megfelelően módosíthatja adatai, a „Profilom” menüpontok alatt, illetve újabb rendelést adhat le.
4.4 Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
4.4.1 Az elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató legkésőbb az ajánlat megérkezését követő 48 órán belül automatikus visszaigazoló email útján visszaigazolja Felhasználó részére, mely visszaigazoló email tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat, rendelés számát, a rendelésről készült elektronikus számla linkjét, valamint a rendelés dátumát. E visszaigazoló email Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül. Az ajánlat elfogadásával a Szolgáltató és a Felhasználó között érvényes szerződés jön létre. A szerződés megkötésére kizárólag magyar nyelven van lehetőség.
4.4.2 Amennyiben a visszaigazolás az ajánlat megérkezésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg Felhasználóhoz, illetve Szolgáltató nem fogadja el Felhasználó ajánlatát, Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.
4.4.3 A Felhasználó ajánlatától számított 48 órán túl érkező automatikus visszaigazoló email nem tekinthető Szolgáltató részéről ajánlatnak.
4.5 Fizetés
4.5.1 Készpénz. Felhasználó A termékek fizetése utánvéttel a futárszolgálat munkatársának történik, illetve lehetőség van üzletünkben személyes áruátvételre (Mikroelektron Bt. - 1117 Budapest, Bercsényi u. 32/a.), fizetni itt is csak készpénzzel lehetséges. Terminál jelenleg nem áll rendelkezésre.
4.5.2 Átutalás/előreutalás. Lehetősége van a termékeket előreutalással – előzetes banki átutalással- kifizetni. Ebben az esetben, ha a terméket személyesen veszi át üzletünkben, akkor szállítási költséget természetesen nem számítunk fel, ha futárszolgálattal kéri a termékek kézbesítését, ebben az esetben 1290,-Ft szállítási költséget számítunk fel. A megrendelt termékek kiegyenlítése díjbekérő alapján történik, a számlát a termékek kézhezvételekor kapja meg a Felhasználó.
4.5.3 Számla. Szolgáltató a megrendelt szolgáltatások igazolására Készpénz vagy Átutalás/előreutalás fizetési mód esetén a fizetés megtörténtét követően a számlát a termékek kézhezvételekor kapja meg a Felhasználó.
4.5.4 Kezelési költség. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a tárhelyvásárlás, vagy egyéb szolgáltatás teljesítése a rendelés kifizetése és számlázása után amiatt hiúsul meg, mert Ön nem-, vagy hiányosan küldte vissza részünkre a szükséges dokumentumokat vagy nem fogadta el az annak regisztrálásához, vagy aktiválásához szükséges dokumentumokat, abban az esetben nettó 2.500,- Ft kezelési költséget számolunk fel visszatérítés előtt. Amennyiben a szolgáltatás díja ezt az összeget nem haladja meg, úgy azt a megrendelt szolgáltatás díjában maximalizáljuk. (ÁSZF 3.9.-es pontja)
4.7 A szerződés iktatása
4.7.1 A Honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt Szolgáltató nem iktatja.

5. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
5.1 Amennyiben a Felhasználó regisztrációjának törlését kéri, ezen kérelme a jelen Felhasználási Feltételek alapján létrejött szerződés felmondását jelenti.

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
6.1 Panaszügyintézés helye
Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Levelezési cím: Mikroelektron Bt. - 1117 Budapest, Bercsényi u. 32/a.
Telefonszám: +36-1-209-25-42
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
6.2 Panaszügyintézés módja
Szolgáltató a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 6.1. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 48 órán belül – melybe az ezen Felhasználási Feltételek szerinti munkaszüneti napok ideje nem számít be – érdemben válaszol Felhasználó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait, valamint az arra nyitva álló határidőket.
6.3 Panaszügyintézés ideje
Szolgáltató Felhasználó által előterjesztett kifogásokat a 6.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken hétköznapokon 9 és 17 óra között, Szombaton 6 és 16 óra között fogadja.
6.4 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:
6.4.1 Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
6.4.2 Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. A területileg illetékes békéltető testületek aktuális listáját és elérhetőségeit az alábbi címen találja: www.bekeltetes.hu
6.4.3 Bírósági eljárás. Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

7. ELÁLLÁSI ÉS FELMONDÁSI JOG
7.1 Fogyasztónak minősülő Felhasználó esetén Felhasználó a szerződéskötéstől számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől, hasonlóképpen, ha a szolgáltatás teljesítése megkezdődött, Felhasználó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
7.2 Az elállási és felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.
7.3 Ha Felhasználó, mint fogyasztó elállási vagy felmondási jogával élni kíván, felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató részére a 6.1 bekezdésben említett panaszkezelési elérhetőségei valamelyikére.

Jelen Felhasználási Feltételek hatályos 2020.12.29. napjától kezdődően.
Kelt: Budapest, 2020.12.29.

Megjelent: 2247 alkalommal Utoljára frissítve: 2020. december 29., kedd 12:14